ทำเนียบผู้บริหาร

นางสาวนวล เปาริกศิริ
2463 – 2474
นางกลาง ปรีชาวินิจฉัย
2474 – 2479
นางสาวซิวเน้ย ฉั่วสกุล
2479 – 2480
นางสาวยุพิน นาคสวัสดิ์
2480 – 2486
นางเพ็ญฉวี เวชกุล
2486 – 2489
นางสาวสุนทรี พิจลักษณ์
2489 – 2496
นางสาวจำรูญรัตน์ ชมภูมิ่ง
2496 – 2517
นางสาวสุวพิทย์ ก้อนบาง
2517 – 2534
นางผ่องศรี เกษมสันต์ ณ อยุธยา
2534 – 2535
นางประสพศรี เตมียบุตร
2535 – 2536
นางหัทยา คงกะพัน
2536 – 2539
นางสาวบุบผา เสนาวิน
2539 – 2543
นายพิสิฐ คงเมือง
2543 – 2546
นายธงชัย ทองวัฒนพร
2546 – 2547
นายสูงศักดิ์ นาคหอม
2547 – 2550
นายสุเทพ ไตต่อผล
2550 – 2554
นายมนต์ชัย ปาณธูป
2554 – 2561
นายธารา น่วมศิริ
2561 – 2563
นายจลัญ อินตายวง
2563 – ปัจจุบัน

Welcome to UttaraditDaruni School