กลยุทธ์หลัก

1. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) มีความเป็นเลิศทางวิชาการ รู้จักใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สู่ความเป็นสากล สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆได้ตามมาตรฐาน CEFR มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21อย่างครบถ้วนและเป็นผู้นำของการใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีแผนการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ มีศักยภาพสู่การเป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ 21

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีมารยาทตามพื้นฐานของการเป็นสุภาพสตรี สุภาพบุรุษ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใช้ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าอนุรักษ์ความเป็นไทย และก้าวสู่สากล ดำรงตนอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข

4. สร้างพลังขับเคลื่อนให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) มีระบบบริหารจัดการที่ดี คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม

5. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ทักษะและความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

6. พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สวยงาม  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้และให้สามารถเป็นอาชีพ สร้างรายได้

7. ระดมสรรพกำลังสร้างภาคี เครือข่าย จากพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรภายในประเทศและนานาชาติ ในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์ ผู้ร่วมคิด ร่วมทำและร่วมพัฒนา