เป้าประสงค์ (Corporate Objecti)

  1. ผู้เรียน มีความเป็นพลโลก(World Citizen) มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะการเรียนรู้และ นวัตกรรม มีทักษะชีวิตและการทำงาน มีทักษะวิเคราะห์สื่อเทคโนโลยี และประเมินสารสนเทศ ที่มีคุณลักษณะนิสัย ความรู้ และมีความเท่าทันปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกแห่งความเป็นศตวรรษที่ 21
  2. ครู มีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครูเป็นครูยุคใหม่ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับ B1 โดยเทียบกับเกณฑ์ผลการทดสอบ CEFR และพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโดยมีผลการประเมินสมรรถนะได้ตามมาตรฐานทางวิชาชีพครู
  3. โรงเรียน มีแผนการเรียนที่สอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียน มีระบบการวางเส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพของผู้เรียน และมีแหล่งเรียนรู้ สถานที่ฝึกประสบการณ์ มีระบบสื่อเทคโนโลยีการเข้าถึง องค์ความรู้ รองรับการพัฒนาตามกลุ่มศักยภาพของผู้เรียน
  4. โรงเรียน มีผลการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
  5. โรงเรียน มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ และมีองค์กร ชุมชน สถานประกอบการ มีส่วนร่วมสนับสนุนในการบริหารจัดการศึกษา