“อุตรดิตถ์ดรุณี โรงเรียนชั้นนำ เป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลบนพื้นฐานคุณธรรม ที่ได้รับการยอมรับสูงสุด