นักเรียน
นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ รักการอ่านและการค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆได้ตามมาตรฐาน CEFR เป็นสุภาพสตรี สุภาพบุรุษที่เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำ รู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สามารถนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจในตนเอง และห่างไกลยาเสพติด และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกอย่างสง่างาม

ครู
ครูมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และจัดกระบวนการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยใช้กระบวนการวิจัยสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ผู้บริหาร
ผู้บริหารเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาการหลักสูตร นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียน
โรงเรียนเป็นโรงเรียนระดับมาตรฐานสากล (World – Class Standard) มีคุณภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย สวยงามเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เอื้อต่อการเรียนรู้ มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น ซึ่งเกิดจากการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมพัฒนา และได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชน องค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ผู้ปกครองและชุมชน
ให้การยอมรับ เชื่อถือ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน