พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)มีทักษะการเรียนรู้ รู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สู่ความเป็นสากล สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆได้ตามมาตรฐาน CEFR เป็นผู้นำของการ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21อย่างครบถ้วนและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
  2. เสริมสร้างให้นักเรียนเป็นต้นแบบสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และมีกิริยามารยาทที่งดงาม เห็นคุณค่าและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
  3. พัฒนาผู้เรียนให้รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลยาเสพติด และมีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรีและกีฬา
  4. ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นนักเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และร่วมกันรักษาชื่อเสียงเกียรติภูมิของโรงเรียน และประเทศชาติ
  5. สร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่า และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  6. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีสมรรถนะและความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับ B1 โดยเทียบกับเกณฑ์ผลการทดสอบ CEFR และพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโดยมีผลการประเมินสมรรถนะได้ตามมาตรฐานทางวิชาชีพครู
  7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
  8. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน องค์กรภายในประเทศ และนานาชาติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  9. พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สวยงาม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้และให้สามารถเป็นอาชีพ สร้างรายได้
  10. สร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม