โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 7/1 ถนนประชานิมิตร
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ 055-411-105
โทรสาร 055-413-205

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

Uttaraditdaruni School
7/1 Prachanimit, Tha-it, Mueng,
Uttaradit 53000

Tel 055-411-105
Fax 055-413-205